+31646633880 | moc.noitamrofsnartygreneluos%40ofni


Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Soul Energy Transformation en de cliënt waarop Soul Energy Transformation deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Toepassing
Door een behandeling af te nemen of een event te boeken, accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Soul Energy Transformation.

3. Bedrijfsinfo
Zuiderbrink 472553GE Den Haag- moc.noitamrofsnartygreneluos%40ofni – +31646633880 handelend onder
Face the Face. Face the Face is geregistreerd in het handelsregister onder KVKnummer: 27284910 en aangesloten bij de ANBOS.
btw-id: NL001512235B28IBAN: NL56INGB0004877821BIC: INGBNL2A

4. Totstandkoming van de overeenkomst
Soul Energy Transformation is gerechtigd een behandeling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Soul Energy Transformation jouw woonadres, e-mailadres en telefoonnummer niet kan vaststellen, wordt de behandeling niet geaccepteerd.

5. Werkzaamheden Soul Energy Transformation
Soul Energy Transformation zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van client met goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van de op dat moment bekende informatie. Soul energy Transformation zal altijd in overleg gaan met de client op moment dat financiële consequenties op de behandeling van toepassing zijn.

6. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Soul Energy Transformation melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Soul Energy Transformation het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt behouden.
Annuleren van afspraken kan per e-mail of telefonisch. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Soul Energy Transformation de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Op moment dat de client later dan 15 minuten na de afgesproken tijd arriveert, komt de afspraak te vervallen en wordt het gehele afgesproken honorarium berekend.

Soul Energy Transformation moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden geldt een uitzondering.

7. Betaling
Soul Energy Transformation vermeldt prijzen van behandelingen, workshops en retraite op haar website. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per bank of per pin te voldoen.
8. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Soul Energy Transformation vóór de eerste behandeling van alle gegevens, welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Soul Energy Transformation neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt deze persoonsgegevens conform de AVG wet en zal nimmer de gegevens vrij geven of verkopen. Soul Energy Transformation is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Soul Energy Transformation verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de Privacy Verklaring en Cookiebeleid.

9. Aansprakelijkheid
Face the Face is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Face the Face is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

10. Beschadiging & diefstal
Soul Energy Transformation heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Soul Energy Transformation meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Soul Energy Transformation . Soul Energy Transformation moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Soul Energy Transformation de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Soul Energy Transformation en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator. Soul Energy Transformation voldoet aan alle eisen mbt. de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz). Lees hier alles over Klachtenregeling – Wkkgz.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk of workshop behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Soul Energy Transformation het recht de cliënt de toegang tot de praktijk of workshop te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Soul Energy Transformation en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.